Hallo Vechtdal

Lees hier de laatste editie van onze bewonerskrant!

Onze organisatie

Wilt u meer weten over onze organisatie? Wij vertellen u er graag meer over.

De missie van Beter Wonen Vechtdal overstijgt het bouwen, verhuren en onderhouden van de woningen. Het overstijgt het stimuleren van een goed onderhouden wijk of dorp. Het gaat ons om bondgenootschap en betrokkenheid bij de mensen. Onze corebusiness is het scheppen, onderhouden en bevorderen van een veilige, vertrouwde en dierbare leefomgeving.

In onze visie vormt vertrouwen de basis. Ons leidmotief is ontmoeting, contact en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Beter Wonen Vechtdal is een benaderbare geprekspartner. We maken ons sterk voor onze huurders en hun wijk of dorp. Dat doen we door in gesprek te gaan en de contacten tussen alle betrokken partijen te bevorderen. Beter Wonen Vechtdal koos niet voor niets als slogan 'Voor elkaar'.

We hebben onze gewenste uitstraling vastgelegd in de volgende kernwaarden: Dichtbij, Samen, Het gesprek. Daar mag u ons best op aanspreken.


Beter Wonen Vechtdal kent een afdeling Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering. Ook is er een stafafdeling. Er werken in totaal 31 medewerkers bij Beter Wonen Vechtdal (uitgezonderd stagiaires). Binnen Beter Wonen Vechtdal is gekozen voor een platte structuur met een minimum aan hiërarchische niveaus.

De afdeling Wonen

De afdeling Wonen is een belangrijke schakel tussen de huurder en de organisatie. Zij faciliteren de verhuur en toewijzing van woningen. De medewerkers onderhouden contact met de huurder over huurcontracten en de woning.Ook houden zij zich bezig met de fysieke woonomgeving op het gebied van leefbaarheid en veiligheid en overlastzaken. Ook bij renovatie- en herstructureringsprojecten wordt het sociale aspect begeleid door deze medewerkers. Door de inzet van de wijkhuismeesters is er een aanspreekpunt in de wijk voor de huurders. Deze afdeling werkt nauw samen met gemeente, politie en sociale instellingen.

De afdeling Vastgoed

De afdeling Vastgoed is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van de woningen van Beter Wonen Vechtdal. Ze ontwikkelen en realiseren nieuwbouw-, renovatie- en herstructureringsprojecten. Ze verzorgen de voorbereiding en begeleiden de uitvoering van het (planmatig) onderhoud. Daarnaast organiseert de afdeling Vastgoed het technisch informatiebeheer van de woningen en is verantwoordelijk voor de meerjarenonderhoudsbegroting.

De afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle financiële administratieve werkzaamheden en de financiële verslaglegging binnen de organisatie. Naast de financiën is de afdeling ook verantwoordelijk voor de in- en uitgaande post, de facilitaire werkzaamheden in en rondom het kantoor en voor de uitvoering van alle informatisering en automatiseringstaken.

Ondersteunende diensten, staf

Er is ook nog een aantal ondersteunende diensten die met name de directie ondersteunen op het gebied van bijvoorbeeld personeel en organisatie, communicatie en beleid.


"Corporate governance" betekent zoveel als "goed ondernemingsbestuur". Beter Wonen Vechtdal vindt het belangrijk om te laten zien hoe we waarborgen dat maatschappelijke belangen op een goede manier worden behartigd. Het gaat dan om integer en transparant handelen van het bestuur, professioneel toezicht en het afleggen van verantwoording. We willen hierop aanspreekbaar zijn.

Samen met gemeenten en andere stakeholders en op basis van goede afspraken werkt Beter Wonen Vechtdal aan plezierig en goed wonen in buurten, wijken en dorpen. We gaan regelmatig met onze stakeholders in gesprek. Lees hier de uitkomsten van de bijeenkomst op 4 april 2014.

Beter Wonen Vechtdal is een stichting en wij zijn lid van Aedes. Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de Governancecode. Hierin staan de principes en uitwerkingsbepalingen voor goed bestuur en toezicht, voor transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

Het bestuur

Op 15 februari 2001 is Gerrit Teunis door de RvC benoemd tot directeur van Beter Wonen Vechtdal. Hij bekleedt geen nevenfuncties waarbij sprake zou kunnen zijn van tegenstrijdige belangen. Aan hem zijn geen leningen of garanties verstrekt. Zijn salaris is conform het door de RvC vastgestelde bezoldigingsbeleid. Dit is terug te lezen in ons jaarverslag. Bekijk hier het bestuursreglement.

De Raad van Commissarissen

De taken en werkwijze van de Raad van Commissarissen staan in het Reglement van de RvC. In het verslag van de RvC, dat onderdeel is van het jaarverslag, legt de Raad jaarlijks verantwoording af over haar toezichtstaak op woningstichting Beter Wonen Vechtdal. Hierin komen onder meer aan de orde:

 • werkwijze;
 • inhoud van het toezicht;
 • samenstelling van de RvC;
 • rooster van aftreden;
 • professionele achtergrond en relevante nevenfuncties van de Raadsleden;
 • werving en selectie;
 • zelfevaluatie;
 • bevindingen kerncommissies over verslagjaar.

 • Samenstelling Raad van Commissarissen

  De Raad van Commissarissen bestaat uit: de heer C.P. Smit (voorzitter), de heer W. van Wijngaarden (vice-voorzitter), de heer M. Fernhout, mevrouw J. Wakker en de heer D. Roessink. Lees hier het algemeen profiel van de RvC.

  Interne risicobeheersing, kwaliteitsbewaking en controle

  Voor de interne risicobeheersing, kwaliteitsbewaking en controle werkt Beter Wonen Vechtdal met verschillende instrumenten. We hebben een beleidsplan geformuleerd voor de periode 2012-2016. In het verlengde hiervan is een ondernemingsplan opgesteld. We hebben ook een planning & control cyclus. Middels kwartaalrapportages informeert de directie de RvC periodiek over de geboekte resultaten.

  Kwaliteitszorg en zelfevaluatie krijgen periodiek aandacht in ons jaarverslag. In 2015 onderging Beter Wonen Vechtdal een visitatie van KWH.

  Integriteit en klokkenluidersregeling

  Integer handelen gaat terug naar de wortels, de cultuur van de organisatie. Daarmee bedoelen we de normen, waarden en regels die ons binden. Die bepalen wat kan en mag, en wat niet. Lees meer over onze integriteitscode en klokkenluidersregeling.


  Wij zijn op zoek naar een Bedrijfseconomisch Medewerker met vanzelfsprekend: financieel – economische expertise.

  Een financieel deskundige volgens moderne inzichten en praktijken. De Bedrijfseconomisch Medewerker toetst, analyseert en legt financiële en/of bedrijfseconomische informatie en/of administratieve procedures en processen vast. De functie is er daarnaast op gericht om (mede) vorm te (laten) geven aan het financieel-economische en administratieve beleid, inclusief de administratieve organisatie.

  De totale afdeling bestaat uit ongeveer 9 medewerkers (8,26 FTE).

  • Je hebt een HBO opleiding Bedrijfseconomie afgerond.
  • Je bent, met een goede financiële achtergrond, breed georiënteerd.
  • Je bent van nature analytisch, accuraat, zelfstandig maar kunt ook goed in teamverband werken.
  • Je bent stressbestendig en kunt integer omgaan met vertrouwelijke gegevens.
  • Daarnaast heb je affiniteit met en/of kennis van de corporatiebranche en de volkshuisvesting.

  NB: QuiEs ondersteunt Beter Wonen Vechtdal bij deze procedure vanuit haar eigen visie. Kennis en ervaring is uitermate belangrijk maar uiteindelijk bepaalt u als mens of u op de juiste manier invulling kunt geven aan deze voor Beter Wonen Vechtdal zo belangrijke functie. Daarom is uw uitgebreid gemotiveerde brief waarin u laat zien waarom u als mens de meest geschikte kandidaat bent nog bepalender dan uw cv. Vraag daarom, voor u definitief solliciteert, het uitgebreide wervingsprofiel aan via beterwonenvechtdal@estoquies.nl t.a.v. dhr F.A. (Frank) Brummelhuis MBA.

  Adv. vacature


  Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.